top of page

BURG PYRMONT

Burg  Pyrmont, Germany
Burg  Pyrmont, Germany

Where: Roes, Germany
Start of construction: 12th Century
End of construction: 18th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes

https://burg-pyrmont.de/

(NL) Het kasteel van Pyrmont werd aan het einde van de 12e eeuw gebouwd in Staufer stijl. Het meest opvallende onderdeel van het complex is de 24 meter hoge ronde toren, die als woontoren werd gebruikt. Vanaf de 15e eeuw werd een vestingwerk met ronde torens en een slotgracht aangebouwd, dat het kasteel tegen mogelijke vijanden beschermde.
Het kasteel beleefde zijn bloeiperiode tijdens de heerschappij van Heinrich von Pyrmont van 1476 tot 1495.
In de 18e eeuw werd een begin gemaakt met de herbouw van het kasteel tot een representatief, slotachtig complex, maar omdat de eigenaar uit het kasteel werd verdreven, werd het vervolgens gebruikt als steengroeve en raakte het geleidelijk in verval. In 1963 werd de kasteelruïne aangekocht. De nieuwe eigenaars bouwden de ruïne met veel moderne elementen om tot zijn huidige kasteel vorm. Sinds 1990 is het complex geopend voor bezoekers.

(UK) Pyrmont Castle was built at the end of the 12th century in the typical style of the Staufer period. The most striking part of the complex is the 24-metre-high round keep, which was used as a residential tower. From the 15th century onwards, a fortification with round towers and a moat protected the main castle from possible enemies. The castle experienced its heyday during the reign of Heinrich von Pyrmont from 1476 to 1495. In the 18th century, a beginning was made to rebuild the castle into a representative, palace-like complex, but because the owner was forced out of the castle, it was subsequently used as a quarry and gradually fell into disrepair. In 1963, the castle ruins were bought. The new owners rebuilt the ruin with many modern elements to its present form. Since 1990, the castle has been open to visitors.

(DE) Die Burg Pyrmont wurde am Ende des 12. Jahrhunderts im typischen Stil der Stauferzeit erbaut. Der markanteste Teil der Anlage ist der 24 Meter hohe runde Turm, der als Wohnturm genutzt wurde. Ein ab dem 15. Jahrhundert entstandener Zwinger mit Rundtürmen und Graben schützte die Kernburg für eventuelle Feinde. Ihre Glanzzeit erlebte die Burg während der Regentschaft Heinrichs von Pyrmont 1476-1495. Im 18. Jahrhundert wurde ein Anfang gemacht die Burg zu einer repräsentativen, schlossartigen Anlage umzubauen, aber weil der Eigentümer von der Burg vertrieben wurde, wurde die Burg anschließend als Steinbruch benutzt und verfiel sie nach und nach. 1963 wurde die Burgruine gekauft. Die neuen Besitzer bauten die Ruine mit vielen modernen Elementen zu ihrer heutigen Form um. Seit 1990 ist die Burg für Besucher geöffnet.

Burg  Pyrmont, Germany
Burg  Pyrmont, Germany
Burg  Pyrmont, Germany
Burg  Pyrmont, Germany

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
December 25, 2023

bottom of page