top of page

CHÂTEAU de FOIX

Château de Foix, France
Château de Foix, France

Where: Foix, France
Start of construction: 12th Century
Accessible: yes

https://www.sites-touristiques-ariege.fr/en/chateau-de-foix/

(NL) Een bezoekje aan dit kasteel bestaat uit het bezichtigen van het museum (inclusief tijdelijke expositie) aan de voet van het kasteel en het bekijken van het kasteel zelf, waarbij twee van de drie torens beklommen kunnen worden. Het huidige kasteel werd in de 12e eeuw gebouwd op de overblijfselen van een eerder fort uit de 7e eeuw. De vierkante noordelijke toren is de oudste van de drie torens en werd in de 12e eeuw neergezet. In de 14e eeuw volgde de middelste toren, terwijl de ronde toren in de 15e eeuw werd aangebouwd. Het kasteel werd diverse malen belegerd, maar slechts eenmaal (1486, door verraad van binnenuit) was een belegering succesvol. Rond 1638 ontsnapte het kasteel aan vernietiging op bevel van Richelieu. Vele andere kastelen in Frankrijk werden toen wel gesloopt. Vanaf de 17e eeuw was het in gebruik als garnizoen en daarna tot 1865 als gevangenis. In 1840 werd het kasteel een nationaal monument en volgde een eerste restauratie.

(UK) A visit to this castle consists of touring the museum (including temporary exhibition) at the foot of the castle and exploring the castle itself, where two of the three towers can be climbed. The current castle was built in the 12th century on the remains of an earlier fortress from the 7th century. The square northern tower is the oldest of the three towers and was erected in the 12th century. The middle tower followed in the 14th century, while the round tower was added in the 15th century. The castle was besieged several times, but only once (1486, due to treachery from within) was a siege successful. Around 1638, the castle escaped destruction on Richelieu's orders. However, many other castles in France were demolished at that time. From the 17th century onwards, the castle was used as a garrison and subsequently up to 1865 as a prison. In 1840, it was declared a national monument and underwent its first restoration.

(DE) Ein Besuch dieser Burg besteht aus der Besichtigung des Museums (einschließlich einer temporären Ausstellung) am Fuße der Burg und der Besichtigung der Burg selbst, wo zwei der drei Türme bestiegen werden können. Die heutige Burg wurde im 12. Jahrhundert auf den Überresten einer früheren Festung aus dem 7. Jahrhundert errichtet. Der quadratische Nordturm ist der älteste der drei Türme und wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Der mittlere Turm folgte im 14. Jahrhundert, während der runde Turm im 15. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Die Burg wurde mehrmals belagert, aber nur einmal (1486, aufgrund eines Verrats von innen) war eine Belagerung erfolgreich. Um 1638 entging die Burg auf Befehl von Richelieu der Zerstörung. Viele andere Burgen in Frankreich wurden damals dennoch abgerissen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde sie als Garnison und dann bis 1865 als Gefängnis genutzt. Im Jahr 1840 wurde die Burg unter Denkmalschutz gestellt und erstmals restauriert.

Château de Foix, France
Château de Foix, France
Château de Foix, France
Château de Foix, France

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page