top of page

KASTEEL VAN DE

HERTOGEN VAN BRABANT

Kasteel van de Hertogen van Brabant, Belgium
Kasteel van de Hertogen van Brabant, Belgium

Where: Turnhout, Belgium
Start of construction: 12th Century
Most important renovation: 20th Century
Accessible: yes, but very limited

No website

(NL) In het centrum van de Belgische stad Turnhout is dit waterkasteel te vinden. Het werd in de 12e eeuw gebouwd (noordelijke vierkante donjon) en vervolgens in de eeuwen erna verder uit- en omgebouwd. In 1597 was er een hevige brand, waarbij de noordvleugel werd vernield. Vanaf het begin van de 12e eeuw tot aan het begin van de 15e eeuw was het bouwwerk de zetel van de Hertogen van Brabant. Vervolgens kende het diverse eigenaren, waaronder de Spaanse Kroon, het huis van Nassau en het huis van Pruisen. Vanaf de 17e eeuw zette het verval in. Het kasteel was vervolgens in gebruik als rechtbank en gevangenis, magazijn en weverijschool. In 1908 werd de provincie eigenaar (sinds 1975 is het de Belgische staat), die het inmiddels vervallen gebouw liet restaureren. Sinds 1921 doet het dienst als gerechtshof. Het kan alleen na een schriftelijk verzoek met een gids in groepsverband bezichtigd worden. Individuele bezoeken zijn niet mogelijk.

(UK) In the centre of the Belgian city Turnhout you can find this water castle. It was built in the 12th century (northern square donjon) and then further extended and rebuilt in the following centuries. In 1597 there was a fierce fire that destroyed the north wing. From the beginning of the 12th century until the beginning of the 15th, the building was the seat of the Dukes of Brabant. It subsequently had various owners, including the Spanish Crown, the house of Nassau and the house of Prussia. From the 17th century onwards, decay set in. The building was subsequently used as a court and prison, warehouse, and weaving school. In 1908 the province became the owner (since 1975 the Belgian state) and had the now dilapidated building restored. Since 1921, it has been serving as a courthouse. It can only be visited in groups on written request. Individual visits are not possible.

(DE) Im Zentrum der belgischen Stadt Turnhout befindet sich dieses Wasserschloss. Es wurde im 12. Jahrhundert erbaut (nördlicher quadratischer Turm) und in den folgenden Jahrhunderten weiter ausgebaut und umgebaut. Im Jahr 1597 wurde der Nordflügel durch einen heftigen Brand zerstört. Vom Anfang des 12. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts war das Gebäude der Sitz der Herzöge von Brabant. In der Folgezeit hatte es verschiedene Besitzer, darunter die spanische Krone, das Haus Nassau und das Haus Preußen. Ab dem 17. Jahrhundert setzte der Verfall ein. Danach wurde die Burg als Gericht und Gefängnis, Lagerhaus, und Weberei-Schule genutzt. Im Jahr 1908 wurde die Provinz Eigentümerin (seit 1975 ist es der belgische Staat). Sie ließ das inzwischen baufällige Gebäude restaurieren. Seit 1921 dient es als Gerichtsgebäude. Es kann nur auf schriftlichen Antrag in Gruppen besucht werden. Individuelle Besuche sind nicht möglich.

Kasteel van de Hertogen van Brabant, Belgium

 CASTLES-ACROSS-EUROPE.com

Last Updated:
July 2, 2023

bottom of page